Omsendbriewe

OMSENDBRIEF 16 VAN 2018

PADDY UPTON & JEAN DE VILLIERS

Op Dinsdag 12 Junie om 19:00 by Hoër Meisieskool La Rochelle kan u gaan luister na die bekende Paddy Upton en oud-Springbokrugbyspeler Jean de Villiers.  Dit gaan absoluut die moeite werd wees en ons moedig ons ouers aan om hierdie aand by te woon.  Toegang is gratis! RSVP asb by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                                                                                    Oloff Bergh

EKSAMENBELEID

TYE

Skooldag tye vir leerlinge:

       Maart & September:   08:00 – 13:50 (gr 12 Septembereksamen vlgs Junietye)

       Junie & November:     08:00 – 13:00

Studie:        Ekstra studietye van toepassing op Junie- & Novembereksamens vir alle grade:

                   14:00 – 15:00

Normale studietye:

                   19:00 – 21:00 (vir gr 8 - 12)

Laat-studie van 21:15 – 22:00 (vrywillig)

Sport:          Geen sportoefeninge/wedstryde mag voor 15:15 begin nie.

Verlof:         Geen leerling mag die skoolterrein voor 15:15 verlaat nie, tensy hy verlof het by die skoolhoof of  koshuishoof.

ALGEMENE REëLINGS

  • Die eksamen-prosedure wat by Boland Landbou gevolg word, sluit in:

-      Alle leerders moet tydens BLOK/STUDIE-dae in die skool wees.

-      Beantwoording geskied in ‘n antwoordboek.  Geen los papiere mag tydens die skryfsessie in die leerder se besit wees nie.  Aan die einde van die sessie sal die toesighouer opdragte gee t.o.v. die uitskeur van papiere en kram van vraestelle.

-      Geen leen van skryfbehoeftes word toegelaat nie.

-      Leerders kry geleentheid om tydens ‘n kort pouse voor die aanvang van skryftyd badkamer toe te gaan.

-      Geen leerder mag opstaan tydens ‘n skryfsessie nie.

-      Geen selfone word in die eksamenlokaal toegelaat nie.

-      Die aangehegte Eksamenonreëlmatigheidsbeleid sal aan die begin van elke oggend aan die hele skool voorgelees word.

VROEG- OF LAATSKRYWERS

  • Indien ‘n leerling om die een of ander rede nie die eksamen/toets op die voorgeskrewe tyd kan aflê nie, moet dit met die akademiese hoof/skoolhoof bespreek word.
  • Indien daar ‘n geldige rede is (nie vroeër vakansie nie), kan die leerling slegs die vak skryf indien dit oorvleuel met die voorgeskrewe skryftyd.
  • Elke versoek sal op meriete oorweeg word.
  • Skryftyd-uitsonderings:

Begrafnis, sport, privaat:  Ouers reël met Departementshoof (Cobus van Coller) en Koshuisvader (Johan Moolman) vir afwesigheid.  Assesseringskoördineerder sal reël vir tyd, vraestel, lokaal en toesig.

  • Afwesighede:

-      leerders wat nie ‘n eksamen of toets kan aflê nie in die geval van siekte of humanitêre redes, moet skriftelike bewys indien en sal nie benadeel word nie.

-      leerders wat sonder ‘n grondige rede soos bo uiteengesit nie ‘n eksamen aflê nie, kry nul vir die betrokke eksamenvraestel.

EKSAMENROOSTER

  • Alle leerders moet tot op die dag voor die skool aan die einde van die kwartaal sluit, eksamen skryf.
  • Op die laaste dag van die eksamen verdaag die skool om 11:15. Banke dra en opruiming van lokale moet voor die tyd geskied.

BELEID:  EKSAMENONREȄLMATIGHEDE

‘n Kandidaat se eksamenuitslae kan deur die skoolhoof nietig verklaar word indien:

-      hy enige van die volgende in die eksamenlokaal inneem, of in sy besit het terwyl hy daar is:  ‘n selfoon of enige toestel wat onregverdige inligting verskaf, enige boek, memorandum, notas of enige papier hoegenaamd.

-      hy gedurende die verloop van die eksamen ‘n ander kandidaat help of probeer help, of op enige manier met ‘n ander kandidaat kommunikeer of probeer kommunikeer.

-      hy op ‘n onbeheerste, dreigende, aggressiewe of intimiderende wyse teenoor die opsiener optree, die eksamen ontwrig of ‘n instruksie van ‘n opsiener verontagsaam.

-      hy voor die aanvang van die eksamen inligting bekom aangaande die inhoud van die vraestel wat daarvoor opgestel is.

RUGBY

BOLAND LANDBOU vs PAARL GIM

26 MEI 2018

SPAN

TELLING

SPELER VAN DIE WEDSTRYD

o.14D

                  5 - 17

Gerhard Roux

o.14C

                  0 - 69

Sebastiaan Swart

o.14B

                  0 - 43

Hannes v Wyk

o.14A

                  6 - 30

Francois Truter

o.15D

                15 - 5

Jan-Willem Conradie

o.15C

                  0 - 45

Henro Snyman

o.15B

                10 - 21

Johan du Toit

o.15A

                  3 - 25

Evart Swanepoel

o.16C

                  0 - 46

Jano van Wyk

o.16B

                  0 - 28

Joshua von Molendorff

o.16A

                11 - 21

Isak Nel

o.19F

                  0 - 36

Erik Roos

o.19E

                  7 - 49

Marais Schutte

o.19D

                  0 - 50

Jimmy Faber

o.19C

                12 - 59

Hugo Cilliers

o.19B

                  5 - 15

Jauno Olivier & Yorique Agullhas

o.19A

                38 - 42

Thys Kitshoff & Darren Hendricks

 BOLAND LANDBOU vs HJS PAARL

SATERDAG 9 JUNIE 2018

A-VELD   PAARDEBERG

B-VELD   GROENBERG

o.19D

08:20

o.16B

08:20

o.19C

09:30

o.19E

09:30

o.19B

10:40

o.16A

10:40

o.19A

12:00

 

 

 

C-VELD   TAFELBERG

D-VELD   PAARLBERG

o.15B

08:20

o.15D

08:20

o.16C

09:30

o.15C

09:30

o.15A

10:40

o.14B

10:40

 

E-VELD   KASTEELBERG

o.14A

08:20

o.14C

09:30

o.14D

10:40

 

C J FOURIE

SKOOLHOOF

2018-06-01