Omsendbriewe

OMSENDBRIEF 17 VAN 2019

EKSAMENBELEID

TYE

Skooldag tye vir leerlinge:

Junie : 08:00 – 13:00

Studie:        Ekstra studietye van toepassing op Junie-eksamen vir alle grade:

                   14:00 – 15:00

Normale studietye:

                   19:00 – 21:00 (vir gr 8 - 12)

Laat-studie van 21:15 – 22:00 (vrywillig)

Sport:          Geen sportoefeninge/wedstryde mag voor 15:15 begin nie.

Verlof:         Geen leerling mag die skoolterrein voor 15:15 verlaat nie, tensy hy verlof het by die skoolhoof of koshuishoof.

ALGEMENE REëLINGS

 • Die eksamen-prosedure wat by Boland Landbou gevolg word, sluit in:
  • Alle leerders moet tydens BLOK/STUDIE-dae in die skool wees.
  • Beantwoording geskied in ‘n antwoordboek.  Geen los papiere mag tydens die skryfsessie in die leerder se besit wees nie.  Aan die einde van die sessie sal die toesighouer opdragte gee t.o.v. die uitskeur van papiere en kram van vraestelle.
  • Geen leen van skryfbehoeftes word toegelaat nie.
  • Leerders kry geleentheid om tydens ‘n kort pouse voor die aanvang van skryftyd badkamer toe te gaan.
  • Geen leerder mag opstaan tydens ‘n skryfsessie nie.
  • Geen selfone word in die eksamenlokaal toegelaat nie.
  • Die aangehegte Eksamenonreëlmatigheidsbeleid sal aan die begin van elke oggend aan die hele skool voorgelees word.

VROEG- OF LAATSKRYWERS

 • Indien ‘n leerling om die een of ander rede nie die eksamen/toets op die voorgeskrewe tyd kan aflê nie, moet dit met die akademiese hoof/skoolhoof bespreek word.
 • Indien daar ‘n geldige rede is (nie vroeër vakansie nie), kan die leerling slegs die vak skryf indien dit oorvleuel met die voorgeskrewe skryftyd.
 • Elke versoek sal op meriete oorweeg word.
 • Afwesighede:
  • leerders wat nie ‘n eksamen of toets kan aflê nie in die geval van siekte of humanitêre redes, moet skriftelike bewys indien en sal nie benadeel word nie.
  • leerders wat sonder ‘n grondige rede soos bo uiteengesit nie ‘n eksamen aflê nie, kry nul vir die betrokke eksamenvraestel.

EKSAMENROOSTER

 • Alle leerders moet tot op die dag voor die skool aan die einde van die kwartaal sluit, eksamen skryf.
 • Op die laaste dag van die eksamen verdaag die skool om 11:15. Banke dra en opruiming van lokale moet voor die tyd geskied.

BELEID:  EKSAMENONREȄLMATIGHEDE

‘n Kandidaat se eksamenuitslae kan deur die skoolhoof nietig verklaar word indien:

-      hy enige van die volgende in die eksamenlokaal inneem, of in sy besit het terwyl hy daar is:  ‘n selfoon of enige toestel wat onregverdige inligting verskaf, enige boek, memorandum, notas of enige papier hoegenaamd.

-      hy gedurende die verloop van die eksamen ‘n ander kandidaat help of probeer help, of op enige manier met ‘n ander kandidaat kommunikeer of probeer kommunikeer.

-      hy op ‘n onbeheerste, dreigende, aggressiewe of intimiderende wyse teenoor die opsiener optree, die eksamen ontwrig of ‘n instruksie van ‘n opsiener verontagsaam.

-      hy voor die aanvang van die eksamen inligting bekom aangaande die inhoud van die vraestel wat daarvoor opgestel is.                                                                               Cobus van Coller

SKUURDANS

Die jaarlikse skuurdans vind plaas op Vrydag 31 Mei in die skuur op die plaas.  Vanjaar gaan die formaat ‘n bietjie verander en die vorm van ‘n spitbraai aanneem.  Die spitbraai gaan bestaan uit ‘n broodtafel, skaap en vark gespit met aartappels, slaai en nagereg.  Desmond Wells is die gaskunstenaar wat vir ons die musiek gaan maak.  ‘n Kontantkroeg is beskikbaar en die funksie is ten bate van die matriekafskeid.  Die koste beloop R175 per persoon.  Daar is nog ongeveer 30 kaartjies by die finanskantoor beskikbaar.  Kaartjies se geld kan elektronies na die skoolrekening oorbetaal word.  Verwysing:  Van + Skuurdans.  Die kaartjies moet voor die tyd by Lucia afgehaal word.

Ouers moet hulle kaartjies saambring, want u het dit nodig om u kos te kry.

Ouers moet hulle komberse onthou om oor die bale te gooi om op te sit.

                                                                                                                             Johan van der Merwe

MA-AMBASSADEURSFUNKSIE

Daar word weer ‘n Ma-ambassadeursfunksie vir 30 Augustus 2019 beplan.  Indien u sou belangstel om hierdie jaar betrokke te wees by die geleentheid, kan u gerus vir Anneke Pansegrouw kontak by 083 723 0011 of This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..                                               Johan van der Merwe

SPORT

 1. BEPALINGS vs STELLENBERG

BOLAND LANDBOU vs STELLENBERG & DURBANVILLE (WEG)

SATERDAG 25 MEI 2019

SPAN

OPPONENTE

VELD

TYD

o.19A

STELLENBERG

A

11:55

o.19B

STELLENBERG

A

10:35

o.19C

STELLENBERG

A

08:15

o.19D

STELLENBERG

B

09:20

o.19E

DURBANVILLE (weg)

Durbanville B-veld

09:35

o.16A

STELLENBERG

A

09:25

o.16B

STELLENBERG

B

08:15

o.16C

DURBANVILLE (weg)

Durbanville B-veld

10:45

o.15A

STELLENBERG

C

10:15

o.15B

STELLENBERG

C

09:15

o.15C

STELLENBERG

C

08:15

o.14A

STELLENBERG

B

10:25

o.14B

STELLENBERG

D

09:15

o.14C

STELLENBERG

D

08:15

 

 

 1. BEPALINGS vs PAARL GIMNASIUM (TUIS)

 

BOLAND LANDBOU VS PAARL GIMNASIUM

SATERDAG 01 JUNIE 2019

A-VELD   PAARDEBERG

B-VELD   GROENBERG

o.16A

08:20

o.19D

08:20

o.19C

09:30

o.19E

09:30

o.19B

10:40

o.14A

10:40

o.19A

12:00

 

 

 

C-VELD   TAFELBERG

D-VELD   PAARLBERG

o.15A

08:20

o.19F

08:20

o.15C

09:30

o.16B

09:30

o.15B

10:40

o.16C

10:40

 

E-VELD   KASTEELBERG

o.14B

08:20

o.14C

09:30

o.14D

10:40

 

J N B VAN COLLER

Wnd SKOOLHOOF

2019-05-24