Tariewe

Tariewe

Skoolfonds R25 050 pj
Losiesgelde R29 640 pj
Totale bedrag betaalbaar R54 690 pj

BELANGRIK:

R1 000 korting vir skoolfonds en R1 000 korting vir losiesgelde word toegestaan indien die volle bedrag voor / op 6 Februarie 2017 vereffen word.

Indien betaling by wyse van paaiemente plaasvind, is die bedrae as volg:

  Skoolfonds Losiesgelde
10 maandelikse paaiemente (Febr.-Nov.)

R25 050 ÷10

R2 505 per maand

R29 640 ÷ 10

R2 964 per maand
3 kwartaallikse paaiemente (Febr., Mei, Aug.)

R25 050 ÷ 3

R8 350

R29 640 ÷ 3

R9 880
Jaarliks (voor/op 6 Febr.)

R25 050 – R1000

R24 050

R29 640 – R1000

R28 640

Maandelikse betalings kan elektronies, per debiet- of aftrekorder, of deur vooruitgedateerde tjeks aan die begin van die jaar gemaak word. Ons wil veral elektroniese betalings sterk aanbeveel, aangesien dit kostes en administrasie vir beide partye verminder. U moet SELF die reëlings met u bank tref. Gebruik toelatingsnommer as verwysingsnommer.

 

Bank: ABSA Paarl
Takkode: 632 005
SKOOLFONDS
Rekening Naam: Hoër Landbouskool Boland
Rekening Nommer: 400 390 304
KOSHUIS
Rekening Naam: Huis Nico Malan
Rekening Nommer: 400 140 952