Tariewe

Tariewe

Skoolfonds R22 770 pj
Losiesgelde R27 150 pj
Totale bedrag betaalbaar R49 920 pj

BELANGRIK:

R300 korting vir skoolfonds en R300 korting vir losiesgelde word toegestaan indien die volle bedrag voor / op 6 Februarie 2017 vereffen word.

Indien betaling by wyse van paaiemente plaasvind, is die bedrae as volg:

  Skoolfonds Losiesgelde
10 maandelikse paaiemente (Febr.-Nov.)

R22 770 ÷10

R2 277 per maand

R27 150 ÷ 10

R2 715 per maand
3 kwartaallikse paaiemente (Febr., Mei, Aug.)

R22 770 ÷ 3

R7 590

R27 150 ÷ 3

R9 050
Jaarliks (voor/op 6 Febr.)

R22 770 – R300

R22 470

R27 150 – R300

R26 850

Maandelikse betalings kan elektronies, per debiet- of aftrekorder, of deur vooruitgedateerde tjeks aan die begin van die jaar gemaak word. Ons wil veral elektroniese betalings sterk aanbeveel, aangesien dit kostes en administrasie vir beide partye verminder. U moet SELF die reëlings met u bank tref. Gebruik toelatingsnommer as verwysingsnommer.

 

Bank: ABSA Paarl
Takkode: 632 005
SKOOLFONDS
Rekening Naam: Hoër Landbouskool Boland
Rekening Nommer: 400 390 304
KOSHUIS
Rekening Naam: Huis Nico Malan
Rekening Nommer: 400 140 952