Toelatingsbeleid

Toelatingsbeleid

Aansoekers sal 'n bewese agtergrond of belangstelling in landbou hê.

  • Aansoekers sal, gegewe die unieke omstandighede van die skool, die vermoë hê om akademies onafhanklik te vorder.
  • Aansoekers moet kan assosieer met die unieke karakter en omstandighede van die skool. (Seunskool, koshuisskool, landbouskool.)
  • Toelating is beperk tot seuns.
  • Leerders moet inskakel by die nie-eksamenprogramme van die skool.
  • Uitsonderings in hierdie verband moet voor inskrywing met die skoolhoof uitgeklaar word.
  • Dit word van die ouers verwag om hulle verpligtinge teenoor die skool na te kom, enersyds finansieel, dog andersyds ook deur betrokkenheid en ondersteuning.
  • By toelating moet ʼn leerder nie meer as twee jaar ouer of jonger as die gemiddelde ouderdom van die betrokke graad wees nie.
  • Aansoekers moet die skool se gedragskode onderskryf. Dit is die verantwoordelikheid van die ouer/voog en applikant om hom daarvan te vergewis.
  • Aansoek om toelating geskied deur middel van ʼn aansoekvorm. Toelating sal daarna skriftelik deur die skoolhoof bevestig word.
  • Weens die unieke aard en karakter van die skool, word koshuisinwoning as verpligting vereis.