Meer oor

Gedragskode

Gedragskode

Hierdie dokument is die gedragskode van Hoër Landbouskool Boland en sy koshuise, soos die Beheerliggaam dit goedgekeur het. Die Beheerliggaam het die ouers, leerlinge en onderwysers van die skool oor die inhoud van die gedragskode geraadpleeg.

Die gedragskode is opgestel in ooreenstemming met die toepaslike bepalings van die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, Wet 108 van 1996; die Suid-Afrikaanse Skolewet, Wet 84 van 1996 (‘die Skolewet’); die Wet op Nasionale Onderwysbeleid, Wet 27 van 1996; Riglyne vir Gedragskode vir Leerlinge (Algemene Kennisgewing 776 in Staatskoerant 18900 van 15 Mei 1998); die Regulasies met betrekking tot Apparate vir Dwelmtoetsing en die Prosedure wat gevolg moet word (GK 1140 in Staatskoerant 31417 van 19 September 2008); Regulasies vir Veiligheidsmaatreëls by Openbare Skole (GK 1040 in Staatskoerant 22754 van Oktober 2001, soos gewysig) en toepaslike provinsiale wetgewing.

Hoewel die Staat verplig bly om opvoeding beskikbaar en toeganklik te maak, moet dít aangevul word met die toewyding en verbintenis van verantwoordelike rolspelers, naamlik onderwysers, leerlinge en ouers. Hierdie gedragskode is bedoel om sodanige toewyding en verbintenis te bevorder. Die doel van hierdie gedragskode is om ʼn gedissiplineerde en doelgerigte skoolomgewing te vestig wat toegewy is aan die bevordering en handhawing van die gehalte van die leerproses. Die gedragskode onderskryf die skool se missiestelling.

LEERLINGE EN OUERS

Leerlinge en hul ouers/voogde moet hulself van die skool se gedragskode en die bepalings daarvan vergewis. Sodra leerlinge by die skool en koshuis ingeskryf is, is hulle onderworpe aan die gedragskode, en moet hulle dit stiptelik nakom. Indien leerlinge die gedragskode oortree of minag, sal daar ooreenkomstig die dissiplinêre prosedure vir leerlinge teen hulle opgetree word.