Meer oor

Tariewe

Tariewe

AANSPREEKLIKHEID

 1. Die persoon (ouer/voog) wat die meegaande vorm onderteken, aanvaar volle aanspreeklikheid vir die betaling van die skool- en losiesgelde.
 2. Elke ouer / voog moet by toelating vir die jaar die nodige dokumentasie voltooi.
 3. Indien ʼn ouer / voog in gebreke bly om die nodige dokumentasie te voltooi en aan die skool terug te besorg, sal dit neerkom op stilswyende aanvaarding van die voorwaardes en sal dit as ʼn bindende ooreenkoms beskou word.

 

BEURS / SUBSIDIE AANSOEKE

 1. Alle aansoeke moet voor 24 Februarie 2023 volledig met stawende dokumente by die skool ingehandig word.
 2. Die ouer / voog bly aanspreeklik vir alle gelde terwyl die aansoek oorweeg word. Kwytskelding geskied slegs nadat finale goedkeuring verkry is.

 

BETAALFREKWENSIE

 1. Skool- en losiesgelde is vooruitbetaalbaar.
 2. Elke ouer / voog moet op die eerste skooldag die meegaande dokument voltooi en aan die skool terugbesorg.
 3. Die volgende keuses word toegelaat vir betaling:
 • Jaarliks (voor of op 24 Februarie) met afslag van R1 000.00 vir skool- en losiesgeld.
 • Kwartaalliks oor 3 termyne (voor/op 24 Februarie, 1 Mei en 31 Julie).
 • Maandeliks voor of op die 7de van elke maand oor 10 maande vanaf Februarie tot November.

   

  WANBETALING

  1. Rekeningstate word gereeld uitgestuur.
  2. Rekeninge wat agterstallig is volgens die keuse, word op ʼn deurlopende basis gemonitor. Die persoon verantwoordelik vir die betaling van die rekening, word gekontak en verdere reëlings vir betaling word getref.
  3. Indien daar steeds agterweë gebly word met betaling, word die saak aan die finanskomitee gerapporteer. Hulle besluit op verdere stappe wat tot oorhandiging aan ons prokureurs mag lei.
  4. Enige regskostes, insluitende invorderingskommissie en koste soos op ʼn prokureur aangegaan vir die invordering, sal addisioneel wees tot die ouer/voog se rekening.

   

  Finansies

  Stuur asb alle e-posse i.v.m finansies, inbetalings van enige aard, asook enige navrae i.v.m finansies, aan [email protected]

  Let ook op na:

  • Verwysing:  verander op u betaling na waarvoor die geld inbetaal word.
  • Skoolfonds & Losies:  Jou kind se toelatingsnommer
  • Enige iets anders:  Jou kind se NAAM en VAN asook DUIDELIKE VERW waarvoor die gelde is.

  Ons vra asseblief vir u samewerking in hierdie verband.                                                          

  Wasgoedgelde: R2000/10 = R200
                              : R2000/Jaar = R2000

  BANKBESONDERHEDE

  ABSA PAARL
  TAKKODE: 632 005

  SKOOLFONDS: Hoër Landbouskool Boland
  Rekno. 400 390 304
  Skoolfonds en alle ander gelde

  KOSHUIS: Nico Malan
  Rekno. 400 140 952
  Slegs losies- en wasgoedgelde