Meer oor

Ons Skool

Tariewe

AANSPREEKLIKHEID

 1. Die persoon (ouer/voog) wat die meegaande vorm onderteken, aanvaar volle aanspreeklikheid vir die betaling van die skool- en losiesgelde.
 2. Elke ouer / voog moet by toelating vir die jaar die nodige dokumentasie voltooi.
 3. Indien ʼn ouer / voog in gebreke bly om die nodige dokumentasie te voltooi en aan die skool terug te besorg, sal dit neerkom op stilswyende aanvaarding van die voorwaardes en sal dit as ʼn bindende ooreenkoms beskou word.

 

BEURS / SUBSIDIE AANSOEKE

 1. Alle aansoeke moet voor 24 Februarie 2020 volledig met stawende dokumente by die skool ingehandig word.
 2. Die ouer / voog bly aanspreeklik vir alle gelde terwyl die aansoek oorweeg word. Kwytskelding geskied slegs nadat finale goedkeuring verkry is.

 

BETAALFREKWENSIE

 1. Skool- en losiesgelde is vooruitbetaalbaar.
 2. Elke ouer / voog moet op die eerste skooldag die meegaande dokument voltooi en aan die skool terugbesorg.
 3. Die volgende keuses word toegelaat vir betaling:
 • Jaarliks (voor of op 24 Februarie 2020) met afslag van R1 000.00 vir skool- en losiesgeld.
 • Kwartaalliks oor 3 termyne (voor/op 24 Februarie, 1 Mei en 31 Julie).
 • Maandeliks voor of op die 7de van elke maand oor 10 maande vanaf
  Februarie tot November.

 

WANBETALING

 1. Rekeningstate word gereeld uitgestuur.
 2. Rekeninge wat agterstallig is volgens die keuse, word op ʼn deurlopende basis gemonitor. Die persoon verantwoordelik vir die betaling van die rekening, word gekontak en verdere reëlings vir betaling word getref.
 3. Indien daar steeds agterweë gebly word met betaling, word die saak aan die finanskomitee gerapporteer. Hulle besluit op verdere stappe wat tot oorhandiging aan ons prokureurs mag lei.
 4. Enige regskostes, insluitende invorderingskommissie en koste soos op ʼn prokureur aangegaan vir die invordering, sal addisioneel wees tot die ouer/voog se rekening.

 

BETAALOPSIES: 2020

Skoolfonds: R30 600 per jaar
Losiesgelde: R34 080 per jaar
Totale bedrag betaalbaar: R64 680 per jaar

R1 000 korting vir skoolfonds en R1 000 korting vir losiesgelde word toegestaan indien die volle bedrag voor/op 24 Februarie 2020 vereffen word.

Indien betaling by wyse van paaiemente plaasvind, is die bedrae as volg:
SKOOLFONDS LOSIESGELDE KEUSE
10 maandelikse paaiemente
(Feb – Nov) R30 600 ÷ 10
= R3 060 per maand R34 080 – R3 000 ÷ 10
= R3 108 per maand

3 kwartaallikse paaiemente
(Feb, Mei, Aug) R30 600 ÷ 3
= R10 200 R34 080 – R3 000 ÷ 3
= R10 360

Jaarliks
(voor/op 2 Feb) R30 600 – R1 000
= R29 600 R34 080 – R3 000 – R1 000 = R30 080

Maandelikse betalings kan elektronies, per debiet- of aftrekorder, of kontant aan die begin van die jaar gemaak word. Ons wil veral elektroniese betalings sterk aanbeveel, aangesien dit kostes en administrasie vir beide partye verminder. U moet SELF die reëlings met u bank tref. Gebruik toelatingsnommer as verwysingsnommer.

 

BANKBESONDERHEDE

ABSA PAARL
TAKKODE: 632 005

SKOOLFONDS: Hoër Landbouskool Boland
Rekno. 400 390 304

KOSHUIS: Nico Malan
Rekno. 400 140 952